CNG je zkratka anglického názvu pro stlačený zemní plyn – Compressed Natural Gas. Zemní plyn je nejčistší a zároveň nejekonomičtější palivo, které je v současné době v dopravě k dispozici. V porovnání s klasickými palivy, jakými jsou benzín či diesel, je jeho cena poloviční a dopady na životní prostředí jsou minimální. Zemní plyn je užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Proč jezdit na CNG? Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Ve světě jezdí na zemní plyn desítky milionů vozidel ve více než stovce zemí. Dostatečné zásoby zemního plynu a rovnoměrnější rozložení nalezišť ve světě jsou velmi významné pro budoucí rozvoj využití zemního plynu v dopravě.

 

 

Ekologické výhody CNG

zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné, vyplývají z jeho složení, především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 98% methanem CH4 s příznivým poměrem uhlík/vodík = 1/4. Vozidla používající jako palivo CNG produkují o 25% méně CO2  než vozidla na benzín a o 35% méně než vozidla na naftu. Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn dokazují, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje značnými výhodami.

Legislativa

 

CNG

Požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot, prodej a výdej pohonných hmot, evidenci čerpacích stanic pohonných hmot upravuje Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot č.311/2006 Sb. Jakostní standardy zemního plynu stanovuje ČSN 38 6110.

 

CNG vozidla

Provoz CNG vozidel je upraven Vyhláškou č. 341/2002 Sb.; technická nezpůsobilost plynového zařízení je řešena v § 20. Předpis EHK č. 110 se vztahuje na zkoušení a schvalování typu konstrukčních částí  motorových vozidel používajících CNG ve svém pohonném systému a typu vozidel z hlediska montáže homologovaných konstrukčních částí pro použití CNG k jejich pohonu. Předpis EHK OSN č. 115 se vztahuje na přestavby vozidel z provozu na pohon alternativním palivem LPG, nebo CNG.

 

CNG stanice a plnící zařízení

Legislativu CNG stanic (podmínky pro umisťování, provedení, zkoušení a provoz ) určuje Technické doporučení GAS - TDG 304 02. Legislativu CNG plnicích zařízení (podmínky pro umisťování, provedení, zkoušení a provoz ) určuje Technické doporučení GAS TDG 982 03.

 

Zdroj: www.cng.cz