CNG booster

Nové plnící stanice

s označením CNG booster

 jsou založené na technologii s neobvyklým způsobem zásobování plynem.

Charakteristika využití
Plnící stanice CNG (compressed natural gas – stlačený zemní plyn) pro motorová vozidla je řešena jako stacionární avšak s možností přesunu na jinou lokalitu. Přesun PS CNG je možný díky technologii, která je kompletně zabudovaná v celokovovém samonosném kontejneru. Jako zdroj CNG bude sloužit mobilní zásobník na stlačený zemní plyn (trajler).

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Vzhledem k mobilitě PS CNG se napojení na infrastrukturu a sítě, bude řešit individuálně dle požadavku investora. Stavba plnící stanice CNG BOOSTER je navržena jako stavba dočasná a její osazení bude řešeno s příslušným stavebním úřadem v dané lokalitě.

Napojení na zemní plynovod
Plnící stanice CNG bude napojena na mobilní zásobník stlačeného CNG (trajler) o vodním objemu 16,3 m3. Při provozním tlaku 250 bar je v přepravníku celkem 4.090 m3 zemního plynu.

Napojení na elektroinstalaci
Pro napojení plnící stanice CNG bude řešena samostatnou elektropřípojkou v dané lokalitě umístění.

Stavební řešení
Před umístěním kontejneru PS CNG BOOSTER je nutno možno využít stávající zpevněnou plochu nebo vytvořit novou zpevněnou plochu jak pro kontejner technologie, tak pro mobilní zásobník stlačeného CNG (trajler).

Využití PS CNG a provoz
Plnící stanice CNG je navržena jako veřejná, samoobslužná, tj. plnění do nádrží vozidel si bude provádět sám řidič vozidla.

Ochrana proti hluku
Největším zdrojem hluku v komplexu celé plnící stanice bude elektromotor pohánějící hydraulický kompresor. Samotný hluk tohoto zařízení bude utlumen protihlukovou izolací osazenou na vnitřních stěnách místnosti kontejneru a větrací otvory budou osazeny tlumiči hluku. Hluk na hranici pozemku nebude v žádném režimu přesahovat hladinu 40 dB.

Technologický domek kompresoru
Kontejner technologie PS CNG je vyroben jako samonosný. Dispoziční řešení vychází z potřeb technologie, vnitřní prostor je členěn na dva samostatné požárně oddělené prostory. Požadovaná požární odolnost stěn a dělících příček celého kontejneru splňuje požadavky platných norem a předpisů. Ve středním, největším prostoru je umístěn samotný kompresor CNG, nejmenší prostor je určen pro elektrorozvaděč, řídící panel, M+R a vzduchový kompre-sor. Plošina s přístřeškem je pevně spojena nosným rámem kontejneru. Na této plošině je osazen výdejní stojan CNG a platební kartový terminál který zůstává na svém místě i po dobu přepravy kontejneru. Průchody kabelů elektroinstalace, M+R a technologického potrubí jsou zajištěny přes plynotěsné průchody skrz přepážky. Manipulace s kontejnerem se provádí pomocí ocelových úchytů vsazených do nosné konstrukce kontejneru. Výplně otvorů jsou ocelové atypické. Pro vstup do místnosti kompresoru CNG slouží dvoje protilehlá dvoukřídlá vrata š/v 2,0 × 2,2 m na obou bočních stranách kontejneru. Vrata z čelní strany slouží ke vstupu do místnosti NN elektrorozvaděče, M+R a DPD. Větrání v souladu s TPG 304 02, bod 4.6.10.1 je zajištěno větracími mřížkami osazenými ve spodních a horních částech bočních stěn kontejneru. Větrání je přirozené a větrací otvory splňují uveden v platných ČSN A TPG, větrací otvory jsou neuzavíratelné.

Použitá technologie PS CNG
Pro stláčení zemního plynu do nádrží motorových vozidel a prodej CNG do vozidel je použit 1 ks kompresoru italské firmy SAFE, S.P.A.

Technické parametry:
 

hydraulický kompresor: SAFE - B20-30
hodinový výkon kompresoru dle vstupního tlaku 50 - 700 m3.hod-1
počet instalovaných kompresorů 1 ks
vstupní tlak 25,0 – 250,0 bar
výstupní tlak 220 bar
okamžitý příkon elektrického proudu 30 kW
 
Kompresor bude napojen na vlastní technologický chladič. Chladič slouží k ochlazování stlačeného zemního plynu. Činnost kompresoru bude řízen autonomním řídícím systémem, který sleduje veškeré provozní údaje. Prostor uvnitř místnosti kompresorů je v kategorii ZÓNA 2. 

Zásobní nádrže
Tlakový zásobník je v tomto případě tvořen pěti ks lahví o celkovém objemu 750l a slouží k vyrovnávání dynamických rázů plynu při provozu. Provozní tlak tlakových lahví je 25 MPa. Jednotlivé lahve v baterii jsou navzájem propojeny VVTL ocelovým potrubím  16 × 2. Baterie jsou napojeny na VVTL sběrače ocelovým potrubím  16 × 2. Na tyto sběrače jsou osazeny uzavírací a zabezpečovací armatury, ukazovací a převodníkové snímače tlaku. Tlakový zásobník je umístěn v místnosti kompresoru.

Plnící stojany
Pro plnění CNG bude instalován výdejní stojan SAFE – GRAF, typ ESP11/1. Výdejní stojan je určen pro plnění nádrží motorových vozidel a je vybaven jedním výdejním místem s plnící přípojkou NGV 1. Plnící výkon od 0,6 kg•min-1; do 70 kg•min-1

Platební terminál - měření a regulace
Jedná se o zařízení moderní koncepce. Je určen především pro bezobslužný výdej CNG. pro obsluhu je možno použít plynárenskou kartu CNG a veškeré bankovní platební karty. Systém měření a regulace bude autonomně sledovat všechny důležité provozní veličiny. Stav těchto veličin bude přenášen do dispečinku provozovatele. Obchodní veličiny budou přenášeny do dispečinku plynárenské společnosti. Rozvaděč a komunikační panel je umístěn ve zvláštní místnosti technologického domku, prostor v této místnosti je zařazen v kategorii BNV (bez nebezpečí výbuchu).